آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام

25/10/1401

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام
شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی (سهامی عام)
به شماره ثبت 265221 و شناسه ملی 10103824880

 

فرم  جدید معرفی نماینده مجامع حقوقی

فرم  جدید معرفی نماینده مجامع حقیقی