فرم معرفی نماینده برای شرکت در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه