هیأت مدیره و مدیرعامل

 

 

 

مهندس جواد خوانساری

کارشناسی ارشد مهندسی راه و ساختمان

فارغ التحصیل از دانشگاه امیرکبیر

سمت: رئیس هیأت مدیره

نماینده شرکت هریسون

 

 

 

مهندس ایرج عمرانی

کارشناسی مهندسی راه و ساختمان

فارغ التحصیل از دانشگاه امیرکبیر

سمت: نائب رئیس هیأت مدیره

نماینده شرکت کولهام

 

 

 

مهندس جمشید شیخ اکبری

کارشناسی ارشد مهندسی راه و ساختمان

فارغ التحصیل از دانشگاه تبریز

سمت: عضو هیأت مدیره

نماینده شرکت ناودیس راه

 

 

 

مهندس علی شیعه بیگی

کارشناسی ارشد مهندسی راه و ساختمان

فارغ التحصیل از دانشگاه تهران

سمت: عضو هیأت مدیره

نماینده شرکت ساختمانی ناورود

 

 

 

مهندس محمد تقی ابراهیمی

کارشناسی مهندسی راه و ساختمان

فارغ التحصیل از دانشگاه تبریز

سمت: عضو هیأت مدیره

نماینده شرکت پل و ساختمانی الموت

 

 

 

مهندس کاظم سماک

کارشناسی ارشد مهندسی راه و ساختمان

فارغ التحصیل از دانشگاه تهران

سمت: عضو هیأت مدیره

نماینده شرکت پاست مستر

 

 

 

مهندس امید کاموری مقدم

کارشناسی ارشد مهندسی راه و ساختمان

فارغ التحصیل از دانشگاه AA لندن

سمت: عضو هیأت مدیره

نماینده شرکت کام کاو

 

 

 

 

دکتر محمدرضا حسینی

دکتری مهندسی راه و ساختمان

سمت: عضو هیأت مدیره

نماینده شرکت آبادراهان پارس

 

 

 

مهندس فریدون پورنیا

کارشناسی مهندسی راه و ساختمان

فارغ التحصیل از دانشگاه امیرکبیر

سمت: عضو هیأت مدیره

نماینده شرکت پایاساز

 

 

 

آقای مهدی زرندی

کارشناسی ارشد مدیریت

فارغ التحصیل از دانشگاه تهران

سمت: مدیرعامل