زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه 1396

11/03/1395

به نام خدا

 

                                                             

 

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه سهامداران

شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی (سهامی عام)

به شماره ثبت 265221 و شناسه ملی 10103824880

 

 

      در اجرای مقررات اساسنامه شرکت بدین وسیله از تمامی صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی (سهامی عام) ثبت شده به شماره 265221 در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری تهران، دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه که در ساعت 09:00 صبح روز چهارشنبه مورخ 1396/04/21 در محل سالن اجتماعات انجمن شرکت های ساختمانی واقع در: تهران- خیابان ولی عصر- خیابان طالقانی- جنب سینما فلسطین- خیابان شهید برادران مظفر- شماره 86 تشکیل می شود حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

1-استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی شرکت در مورد عملکرد شرکت در سال 1395.

2-رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره گزارش و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 1395/12/30.

3-انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به 1396/12/29.

4-تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت.

5-تعیین حق حضور و پاداش هیأت مدیره.

6-سایر موارد،

 

توضیحات:

1-همراه داشتن کارت شناسائی معتبر (کارت ملی) برای احراز هویت سهامداران محترم الزامی می باشد.

2-سهامداران حقوقی می بایستی نماینده خود را با برگه نمایندگی که به امضاء صاحبان امضای مجاز و ممهور به مهر شرکت باشد، برای حق حضور در جلسه مجمع و حق تصمیم گیری در خصوص دستور جلسه، معرفی نمایند.

3-سهامداران حقیقی می توانند به جای خود وکیل معرفی نمایند و وکیل مرقوم باید برگه وکالت نامه رسمی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی را ارائه نماید که مشخصاً حق حضور در جلسه مجمع و حق تصمیم گیری در خصوص دستور جلسه به وی اعطا شده باشد.

تبصره: با عنایت به مصوبه هیأت مدیره محترم شرکت برای سهولت در امر مزبور وکالت نامه غیر رسمی که مشخصاً حق حضور وکیل سهام دار در جلسه مجمع و حق تصمیم گیری در خصوص دستور جلسه به وی اعطا شده باشد و به تأیید احدی از اعضای محترم هیأت مدیره شرکت نام آوران مهندسی برسد نیز مورد قبول است.

همچنین برای نمایندگان محترمی که از طرف سهامداران مرحوم در جلسه شرکت می کنند داشتن کپی برگ انحصار وراثت الزامی می باشد.