فراخوان عمومی جذب سرمایه‌گذار

03/03/1402

فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار جهت احداث مجتمع اداری نام آوران  زرتشت

 

شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی در نظر دارد با توجه به مصوبه هیئت مدیره مورخ 1402/02/13 جهت احداث یک مجتمع اداری واقع در خیابان زرتشت  از طریق جذب سرمایه گذار وتامین منابع مالی جهت ساخت ازطریق مزایده اقدام نماید.

لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی که دارای توان مالی لازم جهت سرمایه گذاری در این پروژه می باشند دعوت میشود جهت دریافت اسناد فراخوان به آدرس تهران بلوارنلسون ماندلا خیابان عاطفی غربی پلاک 60 واحد 2 تلفن 22056873 مراجعه ویا با ارسال درخواست به آدرس ایمیل namavaran@benam.ir تا حداکثر 1 ماه از تاریخ آگهی اسناد را دریافت نمایند.

مشخصات پروژه:
آدرس ملک: تهران – زرتشت غربی – نبش خیابان جویبار – پلاک 17
مساحت زمین: 2009/94
تعداد طبقات: شش طبقه روی همکف و سه طبقه زیر همکف(زیرزمین)
متراژ تقریبی کل زیربنا: 13977/41

توضیحات:

۱-بازدید از محل احداث پروژه با هماهنگی قبلی و در روزهای غیر تعطیل قابل انجام می باشد.

2-انعقاد قرارداد به صورت زیر انجام می‌پذیرد.

۲-۱) بدین صورت که سرمایه گذار که دارای توان مالی لازم می باشد نسبت به سرمایه گذاری وتامین مالی  جهت ساخت  مجموعه اداری اقدام می نماید و در قبال آن به مدت معینی که در قرارداد مشخص خواهد شد، تراکم مفید طبق توافق تحویل می‌گردد.

3- سرمایه گذار می بایست نسبت به ارائه مستندات توان مالی به میزان حداقل ۸۰% اعتبار مورد نیاز جهت اجرای پروژه پیش از عقد قرارداد اقدام نماید.

4- متقاضیان پس از تکمیل اسناد فراخوان و ارائه طرح سرمایه گذار (قالب مندرجات بند ۲)مدارک را بصورت مهر و امضا شده و در پاکت سربسته (با درج نام و آدرس پیشنهاد دهنده بر روی پاکت)

 به محل شرکت به آدرس تهران بلوار نلسون ماندلا خیابان عاطفی غربی پلاک 60 واحد 2 تلفن 22056873 می‌بایست تحویل و یا ارسال نمایند.

5- شرکت نام آوران مهندسی در رد یا قبول پیشنهادها مختار می باشد و به پیشنهادهای مبهم، مشروط و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد. همچنین شرکت در فراخوان و نیز برگزیده شدن پیشنهاد ارائه شده، هیچ الزامی برای شرکت نام آوران مهندسی  جهت عقد قرارداد ایجاد نخواهد کرد.

6- مدارکی که می‌بایست در پاکت در بسته و مهر و امضا شده ظرف مهلت تعیین شده ارائه گردد:

  • تصویر اساسنامه شرکت به همراه آخرین آگهی تغییرات شرکت و صاحبان امضاء مجاز

(در صورتیکه خریدار شخص حقوقی باشد(.

  • تصاویر شناسنامه و کارت ملی، کارت پایان خدمت و یا معافیت (در صورتیکه خریدار شخص حقیقی باشد.)
  • کلیه اسناد و مدارک حاضر، ممهور به مهر شرکت و امضاء مجاز تعهدآور (اشخاص حقوقی) و امضای پیشنهاد دهنده (اشخاص حقیقی)
  • ارائه آدرس دقیق همراه با کدپستی و شماره تماس پیشنهاد دهنده.
  • ارائه لیست و تصویر مستندات مربوط به سرمایه گذاری درپروژه های مشابه درصورت وجود.

  

هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری ساختمانی بین‌المللی نام‌آوران مهندسی