فرم معرفی نماینده

21/04/1401

شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی (سهامی عام)

موضوع : معرفی نماینده برای شرکت  در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ 29/04/1401

باسلام ،

بدینوسیله آقای/خانم ...................................................... فرزند ...................................کد ملی ............................................. شماره شناسنامه .................................. تاریخ تولد ......................... صادره از ........................................ به نمایندگی از طرف آقای/خانم/شرکت ..................................................................... برای اعمال و اجرای حقوق ناشی از سهامداری در شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی (سهامی عام) به شماره ثبت 265221 اداره ثبت شرکت ها در جلسه مزبور و اتخاذ تصمیم نسبت به دستور جلسه و پیشنهادها و دادن رأی و امضاء صورت حاضرین در مجمع و امضاء صورت جلسه مربوطه، معرفی می گردند .  

                                                                         

با احتـرام

 

مهر و امضاء

 

                                                                                    

 

 

 

دریافت فایل فرم معرفی نماینده