آگهی مزایده عمومی

09/03/1401

آگهی مزایده عمومی
شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی (سهامی عام) در نظر دارد به استناد فصل چهارم آیین نامه معاملات شرکت تعداد 15 واحد از مغازه های مجتمع تجاری - اداری نام آوران خود را به صورت سرقفلی و از طریق مزایده عمومی و دریافت اسناد به فروش برساند. لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده و اطلاع از شرایط آن در آدرس سایت شرکت www.benam.ir مراجعه فرمایید.
توضیحات :
1 ) زمان دریافت و تحویل اسناد مزایده از تاریخ 10/ 03/ 1401 تا ساعت 16 مورخ 21/ 03/ 1401 می باشد.
2 ) ارائه پیشنهاد قیمت توسط شرکت کننده به منزله رویت کامل مغازه ها، مشاعات و امکانات مربوطه و قبولی تمام اسناد و شرایط مزایده است.
3 ) شرکت ساختمانی نام آوران مهندسی در ابطال یا تجدید مزایده، رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
4 ) هزینه درج آگهی در تمامی مراحل و کارشناسی و تمامی هزینه های دفترخانه و انتقال و نیز وکالت نامه ها بر عهده برنده مزایده خواهد بود.
5 ) در صورت انصراف هر یک از نفرات اول تا سوم سپرده آنان به ترتیب به نفع مزایده گزار ضبط گردیده و قابل استرداد نخواهد بود .
6 ) به پیشنهادهای مبهم ، مشروط ، بدون سپرده و ارائه پس از انقضای مهلت تسلیم، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
7 ) آدرس مجتمع : میدان شوش، خیابان صابونیان، بالاتر از خیابان کاخ جوانان (بورس بلور و چینی تهران)، مجتمع تجاری - اداری نام آوران تاج-چوبینی
8 ) اطلاعات بیشتر در اسناد مزایده درج گردیده است.
9 ) جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 09129257201 واحد فروش شرکت نام آوران مهندسی تماس حاصل نمایید.

 

اسناد مزایده -ویرایش ششم.pdf