1
2
3
4
5

هیأت مدیره و مدیر عامل

مدیرعامل: مهندس سعیدمحمد پزنده

هیأت مدیره

مهندس قباد چوبدار
 
 رئیس هیأت مدیره  نماینده شرکت آبادراهان پارس

مهندس محمدتقی ابراهیمی

نایب رئیس هیأت مدیره

نماینده شرکت پل و ساختمان الموت

مهندس حسن احمدی

منشی هیأت مدیره

نماینده شرکت کولهام

مهندس مجید ابریشمی              

عضو اصلی

نماینده شرکت ساختمانی آرمه نو

مهندس علی شیعه بیگی

عضو اصلی

نماینده شرکت ساختمانی ناورود

 مهندس بیژن کاموری مقدم

مهندس کاظم سماک

عضو اصلی

عضو اصلی

نماینده شرکت ساختمانی کام کاو

نماینده شرکت ساختمانی پاست مستر

 مهندس فریدون پورنیا

عضو اصلی

 نماینده شرکت پایاساز

مهندس سیروس پشوتن

عضو اصلی

نماینده شرکت ساختمانی سی پی دی

مهندس ایرج عمرانی

عضو اصلی

نماینده شرکت ساختمانی کولهام

دکتر مظفر رستم پور

عضو علی البدل

 

مهندس جمشید شیخ اکبری

عضو علی البدل

نماینده شرکت ناودیس راه

مهندس محمد حسن غفوریان

عضو علی البدل