گزارش مدیرعامل

30/04/1398

 

جهت مشاهده گزارش مدیرعامل در رابطه با مجمع عمومی عادی سالیانه - عملکرد منتهی به دوره 1397/12/29 مورخ 16 تیرماه 1398   اینجا    را کلیک فرمایید.