آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه سهامداران

04/04/1398

به نام خدا

 

 

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه سهامداران

شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی (سهامی عام)

به شماره ثبت 265221 و شناسه ملی 10103824880

  

    در اجرای مقررات اساسنامه شرکت بدینوسیله از تمامی صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی (سهامی عام) ثبت شده به شماره 265221 در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری تهران، دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه که در ساعت 09:00 صبح روز یکشنبه مورخ  1398/04/16 در محل سالن اجتماعات انجمن شرکت های ساختمانی واقع در: تهران- خیابان ولی عصر- خیابان طالقانی- جنب سینما فلسطین- خیابان شهید برادران مظفر- شماره 86 تشکیل می شود حضور به هم رسانند.

دستور جلسه

  1. استماع گزارش هیأت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی شرکت در مورد عملکرد شرکت در سال 1397.
  2. رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره گزارش ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 1397/12/29.
  3. انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به 1398/12/29.
  4. تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت.
  5. تعیین حق حضور و پاداش هیأت مدیره.
  6. سایر موارد.

 

هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی (سهامی عام)

  

* مشاهده آگهی روزنامه رسمی

* مشاهده نامه دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه